Общи условия

Общи условия
Общи условия за ползване на сайта и за покупко-продажби през www.rakiaisperih.bg онлайн магазин на "Хладилно Консервен Комбинат" АД
("Общи условия")Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.rakiaisperih.bg – онлайн магазин, собственост на "Хладилно Консервен Комбинат" АД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "ХКК" АД и Клиента. "ХКК" АД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa фирмени продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки след попълване на форма за поръчка, с което изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. "ХКК" АД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.rakiaisperih.bg, заедно със съобщение за промените.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
• "Хладилно Консервен Комбинат " АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 127515207, ИН по ЗДДС: BG127515207, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. Васил Левски 67, предлагащо за продажба фирмените си продукти посредством фирменият си сайт www.rakiaisperih.bg
http://www.rakiaisperih.bg e корпоративен уебсайт с вградена платформа за онлайн покупко-продажба на спиртни напитки, произведени от "ХКК" АД.
• С използването на www.rakiaisperih.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.
• Под "фирмени продукти"се разбират:
- спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена с включен ДДС и платен акциз.
• Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е попълнило формата за поръчка в www.rakiaisperih.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът - физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. "ХКК" АД си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.


II.Поръчки/заявки за покупка
За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.rakiaisperih.bg артикули, Клиентът е необходимо да регистрира свой профил и попълни форма за поръчка, с което и заявява съгласието си с настоящите Общи условия.

При регистрирането на профил и попълването на форма за поръчка се изисква доброволно попълване на Ваши лични данни като: име, фамилия, адрес за доставка, телефон и имейл. Събираната информация ще бъде обработвана и използвана единствено във връзка с обработка на поръчките и осигуряване на услугите, които желаете да получите от нас и нашия уеб сайт. Тези данни няма под никаква форма да бъдат предоставяни, продавани или давани под наем на трети лица или използвани за други цели.
По електронната поща до вас ще бъде изпратено потвърждение, че сме получили поръчката ви.
 
Всяка заявка за покупка от Клиента през www.rakiaisperih.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът натиска виртуалния бутон "Магазин" и получава достъп до предлаганите от фирмата продукти;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоките, които да добави в кошницата си;
3. След натискане на виртуален бутон "Кошница с изписано общо количество и обща цена“ , визуализиран вдясно на сайта, Клиентът вижда какво е добавил в кошницата си;
4. След натискане на виртуален бутон "Поръчай",  Клиентът регистрира свой профил в системата или влиза в своя профил, въвеждайки имейл и парола (ако има вече регистриран профил). След това въвежда информация за адреса на доставка и телефонен номер за връзка;
5. Заявката за покупка на стока през www.rakiaisperih.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Изпрати".
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за "ХКК" АД не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от "ХКК" АД чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, посочените данни и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
• най-късно до 3 (три) работни дни - за територията на страната.
"ХКК" АД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената стока в наличност, "ХКК" АД в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. "ХКК" АД може да промени състава на поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка от куриерска фирма.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "ХКК" АД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в онлайн магазина на www.rakiaisperih.bg са в български левове, с включен ДДС и платен акциз. Цените не включват разходите за доставка. В случай на запукупуване на 6 и/или повече артикула, разходите за доставка се поемат от Продавача “ХКК“ АД.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
• в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставката;

V. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.rakiaisperih.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до "ХКК" АД и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. Исперих, ул. Васил Левски 67 или на е-mail адрес office@rakiaisperih.bg. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• при транспортирането стоката е била повредена.
След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до "ХКК" АД.

"ХКК" АД е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

"ХКК" АД полага грижа информацията в www.rakiaisperih.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

"ХКК" АД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "ХКК" АД. "ХКК" АД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.rakiaisperih.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "ХКК" АД.
 
Клиентът е длъжен да обезщети "ХКК" АД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.12.2013 г.

©2013 "Хладилно Консервен Комбинат" АД. Всички права запазени.

Използваме "бисквитки" ("кукита"), за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване. Прочетете повече.